Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Tin chi tiết

Những lưu ý về Điểm thi học phần

Thu, 26/05/2016, 18:21 GMT+7

dành cho Sinh viên

1. Thời gian biết điểm thi trên hệ thống:

- Với học phần thi Tự luận, Trắc nghiệm trên giấy, Vẽ: thường từ sau 07-10 ngày tính từ ngày thi;
- Với học phần thi Vấn đáp; Thực hành; Đồ án, tiểu luận, bài tập lớn... : biết điểm sau khi giảng viên nhập điểm lên hệ thống;
- Với học phần thi Trắc nghiệm trên máy tính: biết điểm sau khi thi từ 1-2 ngày
Nếu trong thời gian trên chưa biết điểm, sinh viên nên liên hệ với giảng viên giảng dạy để hỏi cụ thể.
2. Phúc tra điểm thi:
- Chỉ được phúc tra với các học phần thi Tự luận, Trắc nghiệm trên giấy, Vẽ, Trắc nghiệm trên máy tính;
- Thời gian phúc tra điểm thi: 05 ngày kể từ ngày công bố điểm;
- Thời gian biết điểm phúc tra: thường từ 05-10 ngày kể từ ngày đăng ký phúc tra.
3. Đăng ký thi lại, thi cải thiện:
- Ngay sau khi biết điểm thi, có thể (và nên) đăng ký thi lại/thi cải thiện;
- Thời gian khóa đăng ký thi lại/thi cải thiện: khi có lịch thi lại/thi cải thiện.
Nếu sau khi biết điểm mà không thể đăng ký thi lại thi cải thiện, sinh viên nên hỏi ngay trong mục Trao đổi với Nhà trường.
4. Hiển thị điểm học phần:
- Mục KQ học tập sẽ bị khóa nếu tài khoản âm, hoặc còn nợ khoản phí trong quá trình học (Tài khoản/Thanh toán kinh phí);
- Điểm học phần hiển thị trong mục KQ học tập/Kết quả học tập, KQ học tập/Kết quả thi là "điểm gốc";
- Điểm học phần hiển thi trong mục Đăng ký HP/Trung bình trung tích lũy, Trung bình trung học kỳ là "điểm ngọn":
   + Cột Điểm tích lũy lần 1: là điểm học phần thi lần đầu tiên;
   + Cột Điểm cuối cùng: là điểm cao nhất trong các lần học và thi;

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI