Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Bảng tin
3112/2015 Đăng ký thi lại, thi cải thiện trên Hệ thống  (31/12/2015)
Đại học K13, K14, K15, K16; Cao đẳng K54, K55, K56
1612/2015 Cập nhật số điện thoại cá nhân  (16/12/2015)
Thời hạn kê khai: đến 23h55' ngày 30/12/2015
1112/2015 Đăng ký học phần từ ngày 11/12/2015 đến 18/12/2015  (11/12/2015)
Thời gian đóng cổng đăng ký: 14h00' ngày 18/12/2015
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI