Trang sinh viên
Trường Đại Học Hải Phòng

Danh sách khảo sát
Bạn có đề nghị trả lời khảo sát, vui lòng trả lời khảo sát.
Sau khi trả lời khảo sát các chức năng hệ thống sẽ xuất hiện. Trân trọng!
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI KHẢO SÁT
DANH SÁCH PHIẾU KHẢO SÁT CHƯA HOÀN THÀNH
STT Phiếu khảo sát Lớp HP Mã lớp HP Giáo viên Tên HP Mã HP Trả lời khảo sát

DANH SÁCH PHIẾU KHẢO SÁT ĐÃ HOÀN THÀNH
STT Phiếu khảo sát Lớp HP Mã lớp HP Giáo viên Tên HP Mã HP Ngày giờ hoàn thành Ghi chú
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI